В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

Бъдещето на пластмасата

Замърсяването с пластмаса е ключово екологично предизвикател-ство , което изисква ново споразумение и устойчиви решения.

На 2 март на Асамблеята на ООН по околната среда в Найроби, Кения, висши пред-ставители на 175 държави подкрепиха революционна резолюция за спиране на замър-сяването с пластмаса. Това ще доведе до правно обвързващо международно споразу-мение до края на 2024 г., целящо да направи всички пластмаси устойчиви.
Пластмасите, особено тези за еднократна употреба, често попадат в международ-ни заглавия и то съвсем основателно.
Според ООН светът и неговите океани са затрупани от пластмаса. Дотолкова, съ-общава фондация Елън Макартър, че до 2050 г. в океаните ще има повече пластма-са, отколкото риба.
Въпреки че отрупаните с пластмаса океани привличат най-голямо внимание, Орга-низацията на ООН по храните и земеделието (FAO) посочва, че пластмасите в поч-вата застрашават човешкото здраве. Миналия декември FAO публикува поразите-лен доклад Оценка на селскостопанските пластмаси и тяхната устойчивост – при-зив за действие, който описва подробно как множество селскостопански пластмаси, особено микропластмаси, намират своя път в хранителната верига.
Колко е голям проблемът?

Бъдещето на пластмасата

 

 

 

 

 

 

 

Пластмасите съществуват от около 1950 г. и през същата година производството им е довело до около два милиона тона (MT) пластмасово замърсяване. До 2020 г. експоненциалният растеж на производството на пластмаса се увеличава до около 400 MT. При този темп се очаква производството на пластмаса да се удвои до 2040 г. и да се увеличи с 2,5 пъти до 2050 г. Ако не се промени начина, по който пластма-сите се произвеждат и управляват, то проблемът със замърсяването с пластмаса ще продължи да расте.
На теория пластмасите би трябвало лесно да се рециклират или поне да се използ-ват повторно. Въпреки това, според Организацията за икономическо сътрудничес-тво и развитие (ОИСР), по-малко от 20% от всички пластмаси се рециклират, оста-вяйки повече от 80% от пластмасите в околната среда. ОИСР от своя страна харак-теризира световния пазар на пластмаси като нефункционален поради нарастващи планини от пластмасови отпадъци и много ниските нива на оползотворяване, пов-торна употреба и рециклиране.

Решението - Кръгова икономика
Правно обвързващото споразумение на ООН за противодействие на екстремните въздействия върху околната среда и рисковете от пластмасите има за цел да се противопостави на множеството рискове от пластмасите. ООН твърди, че ще се справи с целия жизнен цикъл на пластмасите, като изисква да се използват само пластмаси, които са предназначени за повторна употреба и рециклиране. Това на практика означава край на пластмасите за еднократна употреба. По-просто казано, споразумението на ООН има за цел да трансформира жизнения цикъл на пластмаси-те от линеен модел в кръгов.
Пластмасите са много и разнообразни, а методите на производство са толкова сложни, колкото и пазарите, които обслужват. Тук стандартизацията може да иг-рае важна роля, като уточнява характеристиките на пластмасите и техните вери-ги за доставки, за да ги направи устойчиви. Същото важи и за технологиите за въз-становяване и рециклиране на материали.
Към днешна дата се работи в посока разработване на допълнителни стандарти, ко-ито да катализират развитието и използването на устойчиви пластмаси. Стреме-жът е да се увеличи степента на рециклиране, като за целта е необходимо да се по-добри събирането и разделянето на пластмасите, а оттам и идентифицирането на пластмасите в продуктите, пристигащи на пазарите за отпадъци.